ทำบัญชีเงินเดือนครั้งแรก [สเต็ป 2 จาก 4]

Modified on Thu, 04 Aug 2022 at 09:54 AM

มีอยู่ 2 วิธีในการเพิ่มพนักงานของคุณเข้ามาในระบบของ HReasily:

ดูวิธี | ดาวน์โหลด .xlsx เท็มเพลต]

 

หากคุณมีพนักงานไม่มากที่จะเพิ่มเข้าไปในระบบ คุณก็สามารถเพิ่มชื่อพนักงานเข้าไปเป็นรายบุคคลได้เลย อย่างไรแล้ว เราแนะนำให้คุณใช้วิธีการอัปโหลดรายชื่อพนักงานแบบเป็นกลุ่มมากกว่า เพื่อเป็นการประหยัดเวลา แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราก็จะสอนทั้ง 2 วิธีให้กับคุณเอง

 


1. เพิ่มพนักงานรายบุคคล

ขั้นตอนที่ 1:

ไปที่ ข้อมูลพนักงาน (Staff Directory)

 

ขั้นตอนที่ 2:

เลือก เพิ่มพนักงาน (ADD EMPLOYEE)

ขั้นตอนที่ 3: 

คุณจำเป็นต้องใส่ข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้บนหน้าจอที่เด้งขึ้นมา ก่อนที่จะกด บันทึก

 • หมายเลขพนักงาน (Employee ID)

 • ชื่อเล่น (Nick Name)

 • คำนำหน้าชื่อ* (Title)
  ‣ Mr. / นาย
  ‣ Miss / นางสาว
  ‣ Mrs. / นาง
  ‣ M.C. / หม่อมเจ้า
  ‣ M.R. / หม่อมราชวงศ์
  ‣ M.L. / หม่อมหลวง
  ‣ Lt. / ร้อยโท
  ‣ Sub Lt. / ร้อยตรี
  ‣ Acting Sub Lt. / ว่าที่ร้อยตรี
  ‣ Others / อื่นๆ

 • ชื่อจริง* (First Name)

 • นามสกุล (Last Name)

 • อีเมล (Email Address)
  [หมายเหตุ: จำเป็นต้องกรอกหากต้องการให้ Online Access แก่พนักงาน] 

 • เพศ* (Gender)

 • วัน เดือน ปีเกิด* (Date of Birth)

 • สัญชาติ* (Country of Nationality)

 • หมายเลขบัตรประชาชน* (National ID)

 • หมายเลขใบอนุญาตทำงาน (Work Permit ID)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ไม่จำเป็น):

 • รหัสประเทศ (Country Code)

 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile Number)

 • หมู่ (Moo)

 • ซอย (Soi)

 • ถนน (Road)

 • แขวง (Sub-District)

 • เขต (District)

 • จังหวัด (Province)

 • รหัสไปรษณีย์ (Post Code)

 • ประเทศ (Country)

การได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน:

 • อนุญาตให้พนักงานเข้าใช้งานแบบออนไลน์
  ‣ หากกดเลือกที่ช่องนี้ อีเมลจะถูกส่งไปยังพนักงานที่ถูกเลือกโดยอัตโนมัติ เพื่อแจ้งให้พนักงานตั้งค่าบัญชีของตนเอง การอนุญาตให้เข้าใช้งานแบบออนไลน์นั้นช่วยให้พนักงานสามารถดูประวัติของตนเอง ดูสลิปเงินเดือน ยื่นขอวันลา การเบิกจ่าย และเข้างาน/ออกงานผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือของ HReasily ได้ [
  Android | iOS]


ขั้นตอนที่ 4:

เลือก แก้ไข ตรวงส่วนของ บัญชีเงินเดือนพนักงาน (Employee Payroll Info)

ขั้นตอนที่ 5: 

กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วนบนหน้าต่างที่เด้งขึ้นมา ก่อนที่จะกดปุ่ม บันทึก

 • ความถี่ในการจ่าย* (Payment Frequency):
  ‣ เดือนละ 1 ครั้ง (Monthly)
  ‣ เดือนละ 2 ครั้ง (Fortnightly)

 • วิธีการจ่าย* (Payment Mode):
  ‣ โอนผ่านธนาคาร (Bank Transfer)
  ◦ ชื่อธนาคาร* (Bank Name)
  ◦ รหัสสาขา (Branch Code)
  ◦ เลขบัญชี* (Account Number)
  ‣ เช็ค (Cheque)
  ‣ เงินสด (Cash)

 • แจ้งเตือนใบจ่ายเงินเดือนทางอีเมล (Payslip notification by email)

[หมายเหตุ: พนักงานจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานออนไลน์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้]

 


ขั้นตอนที่ 6: 

เลื่อนลงมาที่ การจ้างงานปัจจุบัน (Current Employment) แล้วกดที่ แก้ไข

 

ขั้นตอนที่ 7:

กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้บนหน้าต่างที่เด้งขึ้นมา ก่อนที่จะกด บันทึก

 • ตำแหน่ง* (Designation)
  [ตัวอย่าง: HR executive, marketing executive, accounts executive หรืออื่นๆ]

 • สถานะพนักงาน* (Employment Status)
  ‣ ทดลองงาน (Probation)
  ◦ ระยะเวลาทดลองงาน (Probation Period) [วัน/เดือน/ปี]*
  ‣ พนักงานประจำ (Confirmed)
  ‣ ลาออก/ไล่ออก (Resigned/Dismissed)
  ◦ วันที่แจ้งออก* (Resigned Date)
  ◦ วันทำงานวันสุดท้ายเป็นวันเดียวกับวันที่แจ้งออก
  (Last Day Working is Same with Resigned Date)
  (หากกดเลือกที่กล่องนี้ เงินเดือนของพนักงานจะถูกคำนวณถึงวันที่แจ้งออกเท่านั้น)
  ◦ เหตุผลที่ลาออก (Resignation Reason)
  ‣ ฝึกงาน (Interns)
  ‣ พนักงานชั่วคราว/สัญญาจ้าง (Temp/Contract Staff)

       ‣ ที่ปรึกษา (Consultant)

 • วันที่เข้าร่วม* (Date Joined) 

 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่* (Effective From) 

 • เกรดของงาน (Job Grade)

 • คำอธิบาย (Description)

 • วันหมดอายุใบอนุญาตทำงาน (Work Permit Expiry Date)

 • แจ้งเตือนวันหมดอายุใบอนุญาตทำงาน (Work Permit Expiry Reminder Date)
  [ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนตามวันที่ตั้งค่าไว้]

รายละเอียดเงินเดือน (Salary Details)

 • สกุลเงิน (Salary Currency)

 • จำนวนเงินเดือน (Salary Amount)
  [หากฐานเงินเดือนเป็นประเภทรายชั่วโมงและมีเวลาทำงานที่แน่นอน ให้กรอกแค่จำนวนเงินต่อชั่วโมง]

 • วันที่มีผลบังคับใช้เงินเดือน (Salary Effective Date)
  [หากเลือก ค่าเริ่มต้น วันที่บังคับใช้จะเริ่มนับจากวันที่เริ่มทำงาน การอัปเดตช่องนี้มีประโยชน์อย่างมากเมื่อมีการเพิ่มเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน]


ขั้นตอนที่ 8: 

สุดท้าย เลื่อนลงมาที่ ตั้งค่าชั่วโมงการทำงาน (Working Hours Settings) แล้วเลือก แก้ไข

 

ขั้นตอนที่ 9: 

 • ประเภทของฐานเงินเดือน* (Basic Salary Type)
  ‣ รายเดือน (Monthly)
  ‣ ประจำรายวัน (Daily)

 • ปะเภทชั่วโมงการทำงาน* (Working Hours Type)
  ‣ แน่นอน (Fixed)
  [หมายเหตุ: สำหรับชั่วโมงการทำงานที่แน่นอน พนักงานจะต้องเข้า/ออกเวลางานตามเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 9am - 6pm วันจันทร์ถึงวันศุกร์]
  ‣ ไม่แน่อน (Dynamic)
  [หมายเหตุ: สำหรับชั่วโมงการทำงานที่ไม่แน่อน ระบบจะนับเป็นจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์]

 • ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์* (Working Hours in a week)
  [ชั่วโมงที่ระบุไว้ไม่รวมเวลาพัก]

หากเป็นชั่วโมงการทำงานแบบแน่นอน คุณก็สามารถไปอัปเดตตารางชั่วโมงการทำงาน โดยอ้างอิงจากเวลาการทำงานจริงของบริษัทคุณได้เลย

 


เมื่อคุณได้เพิ่มพนักงานทั้งหมดเข้ามาในระบบอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราก็สามารถเดินหน้าไปต่อที่ การอัปเดตข้อมูลบัญชีเงินเดือนของบริษัท

 

 

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article